SANOPLASMA 2 – oficiální stránky výrobce

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Rifetech s.r.o., Zelný trh 292/11, Brno 602 00 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel jako kupující (dále jen „Kupující“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 Kupující odesláním závazné objednávky kteréhokoliv produktu Prodávajícího potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii OP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátorů;

požaduje úhradu zálohy nebo celé kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím;

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby jsou zahrnuty v ceně zboží nebo služeb;

v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží;

spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní e-mail Prodávajícího, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Kupní smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že prostřednictvím mailové komunikace s Prodávajícím přijme návrh k uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícího e-mail.

Přílohou potvrzení je aktuální znění OP. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve OP uvedeno jinak.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost dodat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění.

3. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, i když mu Prodávající umožnil s ním nakládat.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Prodlením Kupujícího s převzetím nebo zaplacením věci vzniká Prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které  výrobce popsal;

se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný na webových stránkách společnosti www.rifetechnology.cz.

Jestliže Kupující odstoupí od smlouvy, věc bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo jej předá osobně na adrese sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle věc zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese všechny přímé náklady spojené s vrácením zboží. Věc by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující pro uhrazení kupní ceny, pokud se strany nedomluví jinak.

 

V. Cena a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní, domluvené mezi stranami ad hoc ke konkrétní mu obchodnímu případu. Domluvená cena se spotřebitelem v potvrzené objednávce je konečná včetně DPH i nákladů na dopravu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Kupující se zavazuje zaplatit zálohu na započetí výroby zboží v objednávce dohodnuté výši.

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu celou kupní cenu nejpozději při převzetí. Platba je možná jak v hotovosti, tak předem na bankovní účet.

 

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněn nebo poskytnuty třetí osobě. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

 

VII. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje předat zboží s veškerým příslušenstvím Kupujícímu osobně nebo jej poslat kurýrem na adresu Kupujícího po dokončení výroby zboží a po zaplacení celkové kupní ceny.

Prodávající se zavazuje obstarat a provést zaslání zboží na své náklady.

Kupující se zavazuje zboží převzít.

 

VIII. Záruční podmínky

Prodávající vydává namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta je 24 měsíců.

Reklamaci zboží se odesílá na adresu Prodávajícího. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, doklad o zakoupení, podrobný popis závady a aktuální kontaktní údaje kupujícího.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.04.2017 a ruší předchozí znění OP..